Gå til indhold

Hadforbrydelser

Her kan du få mere viden om hadforbrydelser, som spiller en vigtig rolle i forståelsen af ekstremistiske miljøer og de negative konsekvenser af ekstremisme.

Hvad er en hadforbrydelse?

Der findes ikke én universelt vedtaget definition af termen ”hadforbrydelse”. Men overordnet er der tale om enhver forbrydelse – vold, trusler, hærværk, røveri m.v. – der helt eller delvis er motiveret af fordomme eller fjendtlighed rettet mod grundlæggende identitetskategorier hos enkeltpersoner og grupper; det kan for eksempel være seksuel orientering, hudfarve eller religiøs overbevisning. Alle mennesker kan således potentielt blive ofre for hadforbrydelser.

Hvorfor anses hadforbrydelser for at være særligt alvorlige?

Hadforbrydelser består af to elementer; dels en strafbar handling, dels at gerningspersonen er helt eller delvis motiveret af fjendtlighed mod offerets eller ofrenes (forestillede) karakteristika. Vold er et eksempel på en strafbar handling, som altid er alvorlig og kan straffes hårdt, men hvis volden er motiveret af gerningsmandens antipati mod for eksempel offerets hudfarve eller seksuelle orientering, anses forbrydelsen også for at rette sig mod en hel gruppe og dennes ret til at leve frit og sikkert. Mange lande – også Danmark – har på den baggrund indført mulighed for at straffe hadforbrydelser hårdere end andre forbrydelser.

Hvordan er reglerne i Danmark?

Det fremgår af straffelovens § 81 nr. 6 at det ved fastsættelsen af straf i almindelighed skal indgå som skærpende omstændighed, ”at gerningen har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller lignende”.

Endvidere fremgår det af straffelovens § 266 b, at ”Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år” og af bestemmelsens stk. 2 at ”Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.”

Hvor udbredte er hadforbrydelser i Danmark?

Rigspolitiet fører årlige statistikker over hadforbrydelser i Danmark.  Se Rigspolitiets årsrapporter om hadforbrydelser. Rigspolitiet har udarbejdet en faktaboks om monitoreringen af hadforbrydelser, blandt andet på baggrund af en ændring af monitoreringspraksis, som trådte i kraft i 2017.  Læs faktaboksen om Rigspolitiets monitering af hadforbrydelser.

Ikke alene personer i organiserede ekstremistiske miljøer, men også mere ”almindelige mennesker” kan være gerningspersoner til hadforbrydelser. I en tid med stadigt større og mere diffus udbredelse af hadske budskaber og fællesskaber på sociale medier, bliver det dog mere og mere vanskeligt at sondre mellem, hvornår der er tale om ”almindelige mennesker”, og hvornår der er tale om ”ekstremistiske miljøer”. Find eksempler på hadforbrydelser med ekstremistisk baggrund her.

Hvor kan jeg få mere at vide?

Sidst opdateret 21/06 2021