Forside » Forebyggelsesindsats » Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremismes indsatser

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremismes indsatser

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme er et videns- og rådgivningscenter, som arbejder for at styrke den danske indsats til forebyggelse af ekstremisme både nationalt, lokalt og online. Centeret understøtter således det forebyggende arbejde blandt kommuner, regioner, kriminalpræventive samarbejder, uddannelsesinstitutioner, boligorganisationer, foreningslivet m.v. Nedenfor beskrives nogle af de væsentligste indsatser, som centeret arbejder med.

Rådgivning til kommunerne om udfordringer med ekstremisme og forebyggende handlingsplaner

Centeret tilbyder specialiseret rådgivning til kommuner med behov for bistand til at håndtere konkrete udfordringer med ekstremisme. Det kan være lokale udfordringer med ekstremistiske grupper og miljøer, for eksempel udfordringer med chikanerende optræden, negativ social kontrol, mistrivsel, agitation og rekrutteringsforsøg ved skoler, i boligområder m.v. samt vold, trusler, hærværk og andre former for hadforbrydelser.

Centeret har også over en toårig periode rådgivet kommunerne i at udarbejde lokale handlingsplaner til forebyggelse af ekstremisme. Dette skal sikre en helhedsorienteret forebyggelse, hvor både myndigheder og civilsamfundet understøtter børn og unges medborgerskab, og hvor der tages effektivt hånd om bekymrende og problematisk adfærd.

Ved udgangen af 2019 havde 72 kommuner en handlingsplan eller et beredskab til forebyggelse af ekstremisme, tilpasset deres lokale kontekst. Centeret tilbyder rådgivning til de kommuner, som ikke har en handlingsplan eller et beredskab, ligesom kommuner, som i forvejen har en handlingsplan, tilbydes støtte til implementering eller revision af denne.

Læs om centerets rådgivningstilbud her.

Forebyggelse af rekruttering til ekstremisme i udsatte boligområder

Centeret har i samarbejde med flere kommuner udviklet en række værktøjer til systematisk samarbejde om forebyggelse af ekstremisme i udsatte boligområder. Disse omfatter blandt andet en model for samarbejde mellem kommuner, boligselskaber, politi og andre relevante aktører og et værktøj til kortlægning af boligområders ressourcer, risici og forebyggende handlemuligheder.  Centeret tilbyder rådgivning i værktøjerne som del af centerets rådgivningsindsats om forebyggelse af ekstremisme til alle landets kommuner.

En styrket rolle for civilsamfundet

I forlængelse af ovestående indsatser har centeret, i samarbejde med Center for Frivilligt Socialt Arbejde, udviklet en håndbog til kommunerne med værktøjer til at inddrage civilsamfundsaktører i samarbejde om forebyggelse af ekstremisme. Gennem rådgivningsforløb vil centeret understøtte kommunerne i brugen af disse værktøjer med det mål at udvikle modstandsdygtige lokalsamfund, der kan forebygge og håndtere udfordringer med ekstremisme. Centeret arbejder også for at styrke sin direkte dialog med foreninger og organisationer for derved yderligere at udvikle de civile aktørers rolle i den forebyggende indsats.

Læs håndbogen "Kommuners inddragelse af civilsamfundet i forebyggelse af ekstremisme".

Læs mere om samarbejdet mellem myndigheder og civilsamfund.

Støtte til infohusene, de lokale myndighedssamarbejder om håndtering af bekymringer for ekstremisme.

I et samarbejde mellem centeret, Politiets Efterretningstjenestes Forebyggelsescenter og Rigspolitiet, Nationalt Forebyggelsescenter er der ved at blive udviklet en fælles samarbejdsmodel for landets 12 infohuse, som er de lokale kriminalpræventive samarbejder mellem kommunerne, politiet, Kriminalforsorgen, psykiatrien m.fl., som arbejder for at forebygge ekstremisme. Samarbejdsmodellen omfatter på det lokale niveau:

  • Infohus kommune, hvor bekymringer kan drøftes indenfor rammerne af retsplejelovens muligheder for at udveksle personoplysninger for at forebygge kriminelle handlinger.
  • Infohus netværk, hvor politi, kommuner og andre aktører kan drøfte bekymrende tendenser mere generelt.

Dette understøttes løbende af de nationale aktører i form af en styregruppe og et sekretariat for infohusene.  Til brug for at støtte arbejdet i infohusene og kommunerne er der udviklet følgende værktøjer:

  • Et værktøj til systematisk og ensartet vurdering af bekymringer for borgeres mulige involvering i ekstremisme. Vurderingen af den enkelte borgers risiko, ressourcer og behov skaber grundlaget for at tilbyde borgeren støtte til at gøre sig fri af ekstremisme og risikoadfærd, hvor dette er relevant.
  • Værktøjer som fagprofessionelle kan anvende til at styre samtaler med borgere, for hvem der er bekymring om involvering i ekstremisme.

Læs mere om infohusene under Hvem gør hvad i Danmark?.

Find værktøjet til vurdering af bekymringer om ekstremisme her.

Læs om værktøjerne til at styre samtaler med borgere, for hvem der er bekymring.

Landsdækkende korps af mentorer og pårørende-/forældrecoaches

Det nationale korps består af ca. 100 aktive kommunalt ansatte mentorer og forældre/ pårørende coaches, fordelt på 22 kommuner. Siden 2017 har korpset arbejdet med næsten 100 borgerrettede forløb for at få især unge til at holde sig fri af risikoadfærd. I den kommende tid er der fokus på at understøtte og skærpe korps-medlemmernes anvendelse af deres fælles metode, Løsningsfokuseret Arbejde med Tilværelseskompetencer, samt opkvalificere dem med viden om ekstremistiske miljøer.

Læs mere om det landsdækkende korps af mentorer og pårørende-/forældrecoaches.

Uddannelse af kommunale praktikere om online udfordringer

I et samarbejde med Professionshøjskolen Absalon, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole samt Red Barnet vil centeret i 2020 uddanne 75 kommunalt ansatte med ungekontakt i at forstå og tackle unges online risikoadfærd, for eksempel i form af deltagelse i fora, der promoverer had og vold, deling af ekstremt indhold, ”browsing” af propaganda og fake news m.v.

Årsmøde og andre opkvalificerende tilbud

Centeret samler hvert år de lokale praktikere fra infohusene fra hele landet til et Årsmøde om Forebyggelse af Ekstremisme. Centeret tilbyder også en række kurser til de lokale praktikere. Kurserne samles i kursuskataloger, som udsendes to gange om året.

Læs mere om centerets kurser og arrangementer.

Forskernetværk og forskningsprojekter

For at kunne vedligeholde og videreudvikle sin funktion som nationalt videnscenter indenfor ekstremisme og forebyggelse driver centeret et netværk af ca. 40 forskere fra ind- og udland. Centeret drager nytte af forskernetværket til en række aktiviteter, herunder oplæg til lokale praktikere og ”peer-reviewing” af forskningsbaserede formidlingsprodukter fra centeret.

Centeret arbejder målrettet for at bygge bro mellem forskning og praktisk forebyggelsesarbejde. Centeret indsamler og fremmer derfor specialiseret, forskningsbaseret viden og formidler denne gennem rådgivning, kurser, podcasts og forskningsresuméer, målrettet og tilpasset til de lokale praktikere og deres behov. Centeret tilknytter derfor også løbende medarbejdere med forskningsbaggrund både som en del af medarbejderstaben og som Post. Doc.- og Phd.-tilknyttede.

Centeret arbejder for tiden med disse forskningstiltag:

  • En undersøgelse af udfordringer med salafisme og salafistisk jihadisme i Danmark.
  • Forskningsprojekt i samarbejde med Oslo Universitet om aktuel højre- og venstreekstremisme i Danmark (ved post.doc forankret i centeret).
  • Forskningsprojekt om tre indsatser til forebyggelse af negativ social kontrol og ekstremisme (følgeprojekt ved VIVE).
  • Forskningsprojekt om kvinders rolle i ekstrem islamisme i Danmark (ved post.doc forankret i centeret).
  • Et Ph.d.-projekt om processer der kan medvirke til, at en regerings politikker i afgrænsede grupper udlægges som illegitime og hvordan dette kan bidrage til ekstremisme (i samarbejde med Aarhus Universitet).

Internationalt samarbejde

Centeret deltager løbende i internationale konferencer og samarbejdsfora, hvor det bidrager med en merværdi for kommunerne og andre lokale aktører i Danmark. De væsentligste samarbejdsfora er Global Counter Terrorism Forum (GCTF) og EU’s Radicalization Awareness Network (RAN). Derudover modtager centeret ofte besøg fra udlandet, da der er stor interesse for den danske model for forebyggelse af ekstremisme. 

Læs mere om internationalt samarbejde om forebyggelse af ekstremisme.

National koordinering

I tilknytning til centeret er etableret en National koordinationsgruppe til forebyggelse af ekstremisme med deltagelse af relevante myndigheder og organisationer. Den Nationale koordinationsgruppe skal navnlig samordne og informere om aktuelle og kommende indsatser, pege på nye mulige indsatsområder samt drøfte og bidrage til centerets årlige arbejdsprogram.

Derudover er der etableret et kommunalt ledernetværk, med hvilket centeret drøfter kommunernes rolle i det forebyggende arbejde og centerets tilbud om at understøtte dem heri.

Sidst opdateret 24/09 2020