Status på centerets arbejde

Her kan du finde Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremismes årsrapporter, så du kan få overblik over centerets arbejde og resultater.

Evaluering af Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme 2017-2020

Oxford Research har fra 2017 til 2020 evalueret Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme inden for følgende syv primære indsatsområder:

  1. Styrket koordinering
  2. Rådgivning
  3. Opkvalificering
  4. Udvikling af metoder og værktøjer
  5. Systematisk vidensindsamling
  6. Formidling/kommunikation
  7. Internationalt samarbejde og bidrag til UIM ift. policy-udvikling, ministerbetjening og folketingsrelateret arbejde mv.

Hent Evaluering af Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme her (pdf) (nyt vindue).

Opsamling og konklusion

Evalueringen kan overordnet konkludere, at der er stor og udtalt tilfredshed med centerets arbejde blandt de medarbejdere, der arbejder med forebyggelse af ekstremisme i kommunerne.

Feltet har tidligere været præget af mange indsatser fra flere forskellige aktører, og der har manglet en samlet forståelse af, hvad radikalisering og ekstremisme er som fænomen, og hvordan man arbejder med forebyggelse. Kommuner og andre aktører har i høj grad selv opfundet deres egne modeller og metoder. Med etableringen af centeret oplever kommunerne, at der er kommet samling på feltet, og at samarbejdet mellem de forskellige aktører er styrket – og at centeret kan tilskrives dette.

Evalueringen viser et udbredt kendskab til, brug af og tilfredshed med den rådgivning, som centeret tilbyder til kommuner, uddannelsesinstitutioner, regioner, boligorganisationer m.fl. – herunder udvikling og implementering af handlingsplaner til forebyggelse af ekstremisme. Det er ligeledes oplevelsen, at rådgivningen var tilpasset behovet, og at den kunne omsættes til konkret handling efterfølgende.

Centeret har afholdt en række opkvalificerende aktiviteter for en lang række ekstremismeforebyggende aktører, herunder SSP, skoler, jobcentre, politi, osv. Modtagerne af opkvalificeringen er overordnet set meget tilfredse med opkvalificeringen; de finder den relevant, brugbar og passende til deres behov og kan omsætte den til deres konkrete praksis.

Blandt de kommuner, som har deltaget i den kvalitative del af evalueringen, er det en gennemgående oplevelse, at rådgivningen og opkvalificeringen har klædt kommunerne godt på til at imødekomme ekstremismesager. Endvidere oplever kommunerne, særligt de kommunale tovholdere, at have en let og god kontakt til centeret, hvor de kan få hjælp og sparring til evt. problemer, de ikke selv kan løse.

Evalueringen peger også på, at de få personer i det ekstremismeforebyggende felt, som udtrykker mindre tilfredshed med centerets ydelser, hovedsageligt oplever, at de ressourcer, der anvendes på området, ikke står mål med de udfordringer, de har i kommunen, eller at de har nogle meget specifikke problemer, som centeret ikke har kunnet hjælpe med. De kritiske røster er i store træk stadig overordnet set tilfredse med centeret og kvaliteten af rådgivningen, opkvalificeringen og koordineringen.

Ligeledes viser evalueringen, at centeret på kvalificeret vis løfter opgaven med at indsamle og formidle viden og forskning til kommunerne, både ved forskellige publikationer (særligt Vidensyntesen), ved oplæg i infohusene og gennem årsmødet. Aktørerne finder vidensindsamlingen og -formidlingen relevant og brugbar og ved, hvor de skal lede for at finde svar på evt. udfordringer. Centerets forskernetværk forekommer som et vigtigt redskab til at sikre en løbende dialog om og udvikling af ny viden på området.

De ekstremismeforebyggende aktører er endvidere i høj grad tilfredse med og gør brug af centerets hjemmeside.

Centeret har også bidraget til at koordinere og effektivisere Danmarks deltagelse i det internationale ekstremismeforebyggende samarbejde. Således deler centeret ud af de danske erfaringer med ’den danske model’, som andre EU-lande i forskellige grader lader sig inspirere af, ligesom centeret bringer viden, erfaringer og metoder fra det internationale samarbejde med tilbage til Danmark. Flere kommuner og danske eksperter deltager aktivt i det internationale samarbejde, hvormed viden bringes helt ud på lokalt plan i det forebyggende arbejde.

Evalueringen viser, at centeret har bred opbakning i kommunerne og effektivt understøtter dem i en udvikling, der er i overensstemmelse med centerets formål og de overordnede hensigter med den ekstremismeforebyggende indsats i Danmark. På baggrund af det tilgængelige datagrundlag er det endvidere evaluators vurdering, at der sandsynligvis fortsat vil være behov for en løbende koordinering af det ekstremismeforebyggende arbejde, både i Danmark og internationalt.

Årsrapport 2019

2019 i Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme var præget af den praktiske implementering af de værktøjer til systematisering af forebyggelsesindsatsen, som blev udviklet de foregående år. Det drejer sig især om konceptet for kommunale handlingsplaner, værktøjet til at vurdere bekymringer om ekstremisme mv. Centeret fik også for alvor bragt onlineudfordringerne på dagsordenen blandt de lokale aktører i 2019, ikke mindst i kraft af centerets årsmøde, som havde fokus på dette emne. Centeret udbyggede og formidlede desuden det forskningsbaserede vidensgrundlag om ekstremisme og forebyggelse, blandt andet gennem rådgivning, kurser og publikationer.

Læs hele Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremismes årsrapport og årsberetning for 2019 her (pdf) (nyt vindue).

Årsrapport 2018

Det forgange år i Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme har været præget af at udvikle produkter og værktøjer til at understøtte og systematisere den forebyggende indsats i kommunerne. Derudover har det været et mål at styrke det tværsektorielle samarbejde mellem myndighederne i infohusene. Centeret har desuden haft fokus på at etablere et forskningsbaseret vidensgrundlag for centerets arbejde i kommunerne samt en øget kommunikationsindsats målrettet praktikere gennem centerets hjemmeside, opkvalificering og rådgivning.

Læs hele Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremismes årsrapport og årsberetning for 2018 her (pdf) (nyt vindue).

 

Sidst opdateret 21/09 2020