Om centeret

Her kan du læse om Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremismes baggrund, formål og aktiviteter.

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme blev etableret som led i satspuljeaftalen for 2017 . Formålet med centeret er at styrke den danske indsats til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering både nationalt, lokalt og online. Centeret understøtter således det forebyggende arbejde blandt kommuner, regioner, kriminalpræventive samarbejder, uddannelsesinstitutioner, boligorganisationer, foreningslivet m.v.

Centeret skal fremme brugen af en vidensbaseret forebyggelsesindsats og medvirke til at sikre, at der kan sættes hurtigt og målrettet ind i sager, hvor der er risiko for radikalisering. Centeret tilbyder rådgivning om udvikling af handlingsplaner til forebyggelse af ekstremisme, vejledning til fagpersoner om handlemuligheder i bekymringssager samt opkvalificerende kurser – ofte i samarbejde med andre aktører. Derudover gennemfører centeret en række metodeudviklende projekter og tilbyder konkrete værktøjer som mentorer, forældrecoaches og unge dialogskabere.

For at understøtte den tværgående koordinering af forebyggelsesindsatsen er der er i tilknytning til centeret etableret en koordinationsgruppe med deltagelse af relevante nationale myndigheder samt repræsentanter fra blandt andet KL og Danske Regioner.

Centeret er en del af Styrelsen for International Rekruttering og Integration under Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Sidst opdateret 24/04 2018