Forside » Tilbud og værktøjer » Samarbejde mellem myndigheder og civilsamfund

Samarbejde mellem myndigheder og civilsamfund

Her kan du læse om både fordele og mulige ulemper i samarbejdet mellem myndigheder og civile aktører. Du kan også finde gode råd og praktiske eksempler på, hvordan samarbejdet kan håndteres.

Potentialer og fordele

Samarbejde mellem lokale myndigheder og civile aktører som foreninger og interesseorganisationer kan være et uvurderligt bidrag til indsatsen for inklusion, deltagelse og medborgerskab herunder også forebyggelse af ekstremisme. Civilsamfundet kan være med til at skabe flere stærke og positive fællesskaber – og dermed vigtige alternativer til problematiske grupper og miljøer.

Lokale civile aktører har med deres anderledes position og indsigt i lokalsamfundet et unikt potentiale for at bidrage til det forebyggende arbejde. Det kunne eksempelvis være i form af pårørendenetværk og forældrestøtte, dialog om medborgerskab og andre samfundsemner eller tidlige indsatser for at inddrage og aktivere marginaliseringstruede unge i positive fællesskaber.

Derfor er det vigtigt, at civilsamfundet bliver tænkt med og inddraget, når kommuner og andre myndigheder tilrettelægger indsatser for at opbygge stærke og modstandsdygtige lokalmiljøer.

For foreninger og andre civile aktører kan der på samme måde være store fordele ved at samarbejde med en kommune eller anden myndighed. For især mindre og nyere foreninger kan samarbejdet bidrage til kompetence- og kapacitetsopbygning og dermed styrke foreningens arbejde i lokalsamfundet.

Rammer og retningslinjer

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme har udarbejdet en metodehåndbog, der kan styrke samarbejdet mellem myndigheder og civilsamfundet. Formålet med håndbogen er at støtte lokale myndigheders samarbejde med civile aktører ved at præsentere kommuner og politi for tre konkrete metoder, som med fordel kan anvendes for at styrke medborgerskab og sammenhængskraft

Hent metodehåndbogen om samarbejde mellem myndigheder og civilsamfund her (pdf) (nyt vindue)

Mange aktører har udarbejdet råd, vejledninger og retningslinjer, som kan bruges, når man skal indgå forskellige typer samarbejder og partnerskaber. I denne sammenhæng kan man med fordel orientere sig og finde inspiration i for eksempel disse publikationer:

  • Guide til Partnerskaber. Om samarbejde mellem offentlige og frivillige organisationer (DGI Fyn og Region Syd, 2007)
  • Guide: Sådan laver I en samarbejdsaftale mellem kommuner og frivillige foreninger (Center for Frivilligt Social Arbejde, 2016)

Hvordan det konkrete samarbejde eller partnerskab bør udformes, kommer an på formålet, og aktørerne der deltager. Hvis man formulerer en egentlig skriftlig partnerskabsaftale, kan den med fordel forholde sig til:

  • Formål
  • Indsatsområder og målgrupper
  • Succeskriterier
  • Rolle- og ansvarsfordeling
  • Kommunikation
  • Økonomi
  • Tidsramme
  • Opfølgning (herunder eventuelt justering af aftale i tilfælde af uenigheder eller en uventet udvikling)

I denne forbindelse skal det også fremhæves, at folkeoplysningsloven udstikker nogle væsentlige rammer for kommuners økonomiske støtte og lokaleudlån til foreninger.

Læs mere om folkeoplysningsloven

Center for Frivilligt Socialt Arbejde har udarbejdet en guide om krav til foreninger, der søger tilskud eller låner lokaler hos kommunen.

Find Center for Frivilligt Socialt Arbejdes guide her (nyt vindue)

Praktiske eksempler

Nogle kommuner har allerede retningslinjer for samarbejde med organisationer i forbindelse med forebyggelse af ekstremisme. Nedenfor finder du et par udvalgte eksempler.

Aarhus Kommune: Værdiramme for indsatsen mod radikalisering tiltrådt af Magistraten

Magistraten i Aarhus Kommune har formuleret en såkaldt værdiramme for indsatsen mod radikalisering, hvori der oplistes en række grundlæggende regler og værdier, herunder demokrati, ligestilling og en række frihedsrettigheder, såsom ytringsfrihed, personlig frihed, religionsfrihed.

Værdierne danner blandt andet rammen for kommunens indsats for at forebygge ekstremisme.

Københavns Kommune: charter for demokratiske værdier for antiradikaliseringsarbejdet i kommunen

I Københavns Kommune har man udarbejdet et Charter for Demokratiske Værdier for forebyggelse af ekstremisme i kommunen. Charteret indeholder en række grundlæggende værdier, og ’har til formål at understøtte og sikre fælles udgangspunkt i grundværdier for antiradikaliseringsarbejdet i København.’ Det fremgår desuden af Charteret, at ’hvis en samarbejdspartner ikke støtter op om charteret, kan Københavns Kommune ikke samarbejde med denne forening eller organisation i antiradikaliseringssamarbejdet.

Læs mere om charteret hos Københavns Kommune (nyt vindue)

Sidst opdateret 02/08 2019